Személyes adatok ellenőrzése és kezelése, adatfeldolgozás, Belső adatvédelmi felelős feladatainak átvállalása

ˇ         Megbízási szerződés keretében

ˇ         Közreműködünk és segítséget nyújtunk az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában;

ˇ         Segítjük a kötelező szervezeti szabályozást;

ˇ         Érvényesítjük az érintettek jogainak biztosítását;

ˇ         Ellenőrizzük a szabályok betartását, az adatvédelmi törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;

ˇ         A bejelentéseket, panaszokat megvizsgáljuk, megválaszoljuk, szükség esetén jelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH);

ˇ         Jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére felhívjuk az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó figyelmét;

ˇ         Elkészítjük és aktualizáljuk az adatvédelmi szabályzatot, a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatokat naprakészen aktualizáljuk;

ˇ         Vezetjük a belső adatvédelmi nyilvántartást;

ˇ         Legalább havi rendszerességgel személyes konzultációkat vállalunk;

ˇ         Gondoskodunk az adatvédelmi ismeretek oktatásáról;

ˇ         A Hatósággal (NAIH) rendszeres kapcsolattartással, és az egységes adatvédelmi joggyakorlat kialakításával segítünk szolgálni a jogszerű és szakszerű adatkezelést;

ˇ         Az évente megrendezésre kerülő belső adatvédelmi felelősök konferenciáján rendszeresen részt veszünk, melyről tájékoztatásokat adunk.

 

A személyes adatok kezelésében 1994 óta szerzett tapasztalataink és fejlesztéseink révén mindazokkal a technikai, informatikai, személyi feltételekkel, és engedélyekkel rendelkezünk, amelyek biztosítják a jogszerű és szakszerű adatkezelői és szolgáltatói tevékenységet.
Magyarországon a bankok, szolgáltatók egyoldalú kockázatot kénytelenek vállalni az állampolgárokkal kötött hitel-szerződések során akkor, ha a közölt adatok valódiságának hitelt érdemlő ellenőrzésére nincs módjuk. Tapasztalataink szerint nagyszámú visszaélés előzhető meg, ha a hitel-szerződések megkötése előtt az állampolgár személyes adatait vagy legalább a személyazonosságát igazoló igazolvány sorszámát ellenőrzésnek vetik alá.
Megbízás és felhatalmazás alapján járunk el a hitel- és adósságkezelő tevékenységgel kapcsolatos jogos érdekek érvényesítésében úgy, hogy az adósokat azonosítjuk, a peres eljárások megindításához szükséges személyes adatokat ellenőrizzük, a hiányzó személyes- és lakcímadatokat pedig megállapítjuk.

Az Euro-Inford Iroda adatfeldolgozói szolgáltatást nyújt az önkormányzatok által működtetett, vagy a velük szerződésben lévő gazdasági társaságoknak a parkolási díjak és pótdíjak behajtása céljából megillető jogos érdek érvényesítéséhez.
Irodánk teljes körű szolgáltatást nyújt annak érdekében, hogy megállapítást nyerjen a nem fizető gépjármű tulajdonosa, ill. üzemben tartója, továbbá a parkolási díjat nem fizetőktől befizetésre kerüljenek a pótdíjak, valamint rendelkezésre álljanak a szükséges adatok egy peres vagy szabálysértési eljárás megindításához.
A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztálya Határozata alapján a gépjármű-nyilvántartási adatbázisból közvetlen számítógépes kapcsolat (on-line) igénybevételével lekérdezéseket végzünk.
A parkolási szolgáltatás ellenértékeként, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdése és a 63/A § h) pontja, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdése, továbbá az ezek alapján a települések közterületein a járművel való várakozás rendjéről, stb. kiadott Közgyűlési rendeletek alapján megállapított várakozási díjat nem fizető gépjárművek tulajdonosainak, vagy üzembentartóinak megállapítására a parkoló-üzemeltető jogos érdekének érvényesítéséhez van szükség.
Nyilvántartásból az adatokat a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Tv. 2. § 5. pontjában felsorolt járműazonosító adatok alapján, a 19. § 1. bek. n) pontjában megfogalmazottak szerint igényeljük.

A londoni székhelyű Euro Parking Collection (EPC) plc-vel 2005 júniusában megkötött együttműködési megállapodás alapján, a Magyarországon parkolási díjat nem fizető, külföldön regisztrált gépkocsik tulajdonosai/üzemeltetői adatait megállapítjuk, parkolási pótdíj beszedését, behajtását végrehajtjuk.